Våra tjänster

Bakgrundskontroll vid rekrytering

Alla arbetsgivare genomför någon form av bakgrundskontroll vid nyrekrytering.
Vi erbjuder dig som arbetsgivare stöd med bakgrundskontroll på olika nivåer beroende på vilken befattning rekryteringen sker mot. Detta med syfte att skapa en tryggare och säkrare arbetsplats för dig och dina medarbetare. Allt sker med kandidatens godkännande och förenliga med GDPR.

Bakgrundskontrollen innebär en kartläggning av personen för att klargöra att det inte föreligger några identifierbara riskfaktorer som kan påverka individens lojalitet, omdöme eller säkerhetstänk. Denna granskning innebär informationshämtning i öppna källor. Allt med respekt för individen och individens integritet.

Hur genomför vi bakgrundskontrollen?

Vid genomförande av bakgrundskontroll undersöker vi flertal faktorer, detta innefattar bland annat:

– Ekonomi 

– Ev. skulder

– Ev. tidigare anställningar 

– Öppna källor 

Inhämtad information sammanställs och analyseras för att skapa en helhetsbild. Vid specifika mönster i beteende, speciella händelser eller framkomst av relevant information undersöks detta djupare för att sedan presenteras till dig som arbetsgivare så att ni kan göra en kvalitativ bedömning.

Våra tjänster BC Group

Säkerhetsprövningsintervju

Båstad Consulting Group erbjuder tjänster inom personalsäkerhet som säkerhetsprövningsintervjuer och säkerhetssamtal. Vi genomför säkerhetsprövningsintervjuer åt arbetsgivare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet med utgångspunkt från säkerhetsskyddslagen. Vi stödjer även med säkerhetssamtal för företag som ej lyder under säkerhetsskyddslagen, men som förhåller sig till sekretessklassad verksamhet.  

För att du som arbetsgivare skall kunna upprätthålla ett bra säkerhetsskydd är säkerhetsprövad personal som bedöms lojal och pålitlig en förutsättning. Säkerhetsprövningen tar även hänsyn till om den prövade har sårbarheter som kan påverka framtida lojalitet och pålitlighet. Detta så att du som arbetsgivare inom säkerhetskänslig verksamhet ska känna dig trygg med dina medarbetare ur ett säkerhetsperspektiv.

Säkerhetsprövningsintervjuer och säkerhetssamtal genomför vi på både befintlig personal samt vid nyrekrytering. Vid behov stödjer vi även med genomförande av uppföljande säkerhetssamtal.

Våra tjänster på Båstad Consulting Group

Paketlösningar eller behovsanpassade lösningar

För att vårt stöd skall passa dig som arbetsgivare bäst erbjuder vi paketlösningar samt behovsanpassade lösningar. Allt från kortare säkerhetssamtal och bakgrundskontroll där registerkontroll ej är aktuellt till djupgående säkerhetsprövningsintervjuer.


Var vänlig kontakta oss för mer information: